onsdag, juni 01, 2005

"Mannen" till riksdagen 2006Posted by Hello

Min första blog.

Motion till folkpartiets liberalernas landsmöte 2006 av Mikael Trolin (fp)

Politikområde: "Integration"


Yrkande:

- Att mötet antar som sin mening att ordet "integration" stigmatiserar den grupp som utpekas som behövande av detta. Ordet "integration" ska hädanefter ersättas av ordet "jämlikhet" med utgångspunkt i definitionen om de mänskliga rättigheterna så som dom är beskrivna enligt Europakonventionen.

Avskaffa ordet "integration" i folkpartiet liberalernas språkbruk och ersätt det med ordet "jämlikhet"

Motivering:
För att få till en förändring i språkbruk samt förhållningssätt i folkpartiet liberalernas "integrationspolitik" behövs ett mera medvetet förhållande till samhällelig överordning och underordning. Till underordningen räknas medborgare vilka genom avsaknad av t.ex. språk, relevant utbildning, sociala eller ekonomiska förutsättningar, tillgång till massmedier eller kulturell kännedom har sämre tillgång till arbete och samhälleliga intuitioner. En anledning till detta kan vara även etnisk diskriminering.

 Ordet "integration" håller i allmänt språkbruk på att bli en stigmatiserande benämning. Det samma gäller för ordet "invandrare". Ordet integration definierar en grupp eller minoritet av människor som ska integreras gentemot den stora majoriteten. De människor som omfattas av de integrationspolitiska åtgärdsprogrammen blir därför utpekade och därigenom måltavla för det överordnade (normgivande samhällets) fördomar.

 Det är en liberal sanning att alla människor har lika värde, rättigheter och skyldigheter oavsett hudfärg, kön, sexuell läggning, etnisitet eller religion. Det är därför ovärdigt en demokratisk stat att peka ut en del av sina medborgare och att döma ut dessas sätt att leva i förhållande till majoriteten. Det strider dessutom mot de mänskliga rättigheterna, att individen förnekas rätten att själv välja livsinriktning inom ramen för de nationella lagarna, så som det är beskrivet i europakonventionen.

 Det är därför tid att frångå benämningen "integration" då denna kan anses vara förlegad och härröra från en tid då majoritetssamhället ansågs inneha tolkningsföreträde och problemformuleringsprivilegier angående vad som "rätt" avseende kultur och val av livsinriktning.

 Betydelsen av språkbruket kan inte nog erkännas med tanke på den process som pågått i bland annat USA sedan 1960-talet. Efter slaveriets avskaffande har majoritetssamhället benämning av de förra afrikanska slavarna successivt förändrats från negro (neger) till black (svart) till afro-american (afro-amerikan) till African-american (afrikansk-amerikan). Drivande i den processen har inte varit det vita majoritetssamhället utan den "svarta" minoriteten själv genom sina organisationer och företrädare.

 Den verkliga poängen med att avskaffa ordet "integration" är att göra underordningens egna verklighetsbeskrivning och perspektiv dominerande. Vi i Sverige ligger cirka 30 år efter denna utveckling som nu även blivit den dominerande i England. Under ett besök i London med Stockholms stads integration- och arbetsberedning fick vi se hur språkbruket förändrat myndigheternas arbetsmetoder i grunden. I Londons kommunadministration är det är inte längre minoriteten som ska "integreras" och anpassas till normen utan man talar enbart om jämlikhet (equalitiy). För detta har man inrättat en speciell myndighet vilken har att tillse att jämlikhet inför lagen med lika rättigheter och skyldigheter gäller för kommuninvånarna.

 Eftersom det etniska utanförskapet i det underordnade samhället aldrig kan brytas med förslag som enbart härrör från representanter ur det överordnade och normgivande, är det viktigt att man språkbruket försöker åstadkomma största möjliga jämlikhet och rättvisa. Detta bör på ett klart och tydligt sätt återspeglas i majoritetssamhällets språkbruk.